Order Lepidoptera – butterflies & moths

      Superfamily Yponomeutoidea
         Family Glyphipterigidae
            Subfamily Glyphipteriginae – Glyphipterix
            Subfamily Orthoteliinae – Orthotelia