Order Lepidopter – butterflies & moths
   Superfamily Yponomeutoidea
      Family Yponomeutidae
         Subamily Argyresthiidae – Argyresthia
         Subfamily Praydinae – Atemelia, Prays
         Subfamily Scythropiinae – Scythropia
         Subfamily Yponomeutinae – Cedestis, Euhyponomeuta, Kessleria, Ocnerostoma, Paraswammerdamia, Pseudoswammerdamia, Swammerdamia, Zelleria