Order Lepidoptera – butterflies & moths
   Superfamily Tineoidea
     Family Tineidae
         Subfamily Dyadaulinae – Dryadaula
         Subfamily Euplocaminae – Euplocamus
         Subfamily Hieroxestinae – Oinophila, Opogona
         Subfamily Meessiinae – Eudarcia, Infurcitinea, Ischmoscia, stenoptinea, Tenaga
         Subfamily Myrmecozelinae – Myrmecozela
         Subfamily Nemapogoninae – Archinemapogon, Nemapogon, Nemaxera, Triaxomasia, Triaxomera
         Subfamily Perissomasticinae – Ateliotum, Haplotinea
         Subfamily Scardiinae – Morophaga
         Subfamily Setomophinae – Lindera, Setomorpha
         Subfamily Teichobiinae – Psychoides
         Subfamily Tineinae – Cephimallota, Cephitinea, Ceratophaga, Monopis, Niditinea, Tinea, Tineola, Trichophaga