Order Lepidoptera – butterflies & moths
   Superfamily Pyraloidea
      Family Pyraliidae
         Subfamily Galleriinae – Achroia, Aphomia, Corcyra, Galleria, Paralipsa
         Subfamily Phycitinae – Acrobasis, Ancylosis, Anerastia, Apomyelois, Assara, Cadra, Catastia, Cryptoblabes, Delplanqueia, Dioryctria, Eccopisa, Elegia, Ephestia, Epischnia, Etiella, Eurhodope, Euzophera, Gymnancyla, Homoeosoma, Hypochalcia, Matilella, Moitrelia, Myelois, Nephopterix, Nyctegretis, Oncocera, Ortholepis, Pempelia, Pempeliella, Phycita, Phycitodes, Plodia, Rhodophaea, Salebriopsis, Sciota, Selagia, Zophodia
         Subfamily Pyralinae – Aglossa, Endotricha, Hypsopygia, Pyralis, Synaphe