Order Lepidoptera – butterflies & moths

   Superfamily Geometroidea
      Family Geometridae (Ennominae) – Thorns, beauties, umbers & allies
         Genera – Abraxas, Aethalura, Agriopis, Alcis, Aleucis, Angerona, Apeira, Apocheima, Aspitates, Biston, Bupalus, Cabera, Campaea, Cepphis, Clarissa, Chiasmia, Cleora, Cleorodes, Colotois, Crocallis, Deilepenia, Dyscia, Ectropis, Ematurga, Ennonos, Epione, Erannis, Fagivorina, Glacies, Gnophos, Hylaea, Hypomecis, Isturga, Itame, Ligdia, Lomaspilis, Lomographa, Lycia, Macaria, Odontognophos, Odontopera, Opisthograptis, Pachycnemia, Pandarisa, Parectropis, Perconia, Peribatodes, Petrophora, Phigalia, Plagodis, Pseudopanthera, Selenia, Selidosema, Siona, Stegania, Tephronia, Theria.

The following are on the UKBAP listChiasmia clathrata (Latticed Heath), Ennomos erosaria (September Thorn), Ennomos fuscantaria (Dusky Thorn), Ennomos quercinaria (August Thorn ),  Lycia hirtaria (Brindled Beauty)