Order Lepidoptera – butterflies & moths
   Superfamily Gelechioidea
      Family Gelechiidae
         Subfamily Dichomeridinae – Acompsia, Brachmia, Dichomeris, Helcystogramma
         Subfamily Gelechiinae – Altenia, Anacanpsis, Anarsia, Apodia, Aproaerema, Argolamprotes, Aristotelia, Aroga, Athrips, Bryotropha, Carpatolechia, Caryocolum, Chionodes, Chrysoesthia, Coleotechnites, Eulamprotes, Exoteleia, Gelechia, Gnorimoschema, Hypatima, Isophrictis, Mesophleps, Metzneria, Mirificarma, Monochroa, Neofaculta, Neofriseria, Nothris, Parachronistis, Phthorimaea, Prolita, Psamathocrita, Pseudotelphusa, Psoricoptera, Ptocheuusa, Recurvaria, Scrobipalpa, Scrobipalpula, Sophronia, Stenolechia, Syncopacna, Teleiodes, Teleiopsis, Xenolechia, Xystophora
         Subfamily Pexicopiinae – Pexicopia, Platyedra, Sitotroga, Thiotricha