Order Lepidoptera – butterflies & moths
   Superfamily Pyraloidea
      Family Crambidae – Grass Moths
         Subfamily Acentropinae, – Acentria, Catacysta, Elophila, Nymphula, Oligostigma, Parapoynx
         Subfamily Crambinae – Acigona, Agriphila, Ancylolomia, Calamotropha, Catoptria, Chilo, Chrysocrambus, Chrysoteuchia, Crambus, Euchromius, Friedlanderia, Pediasia, Platytes, Thisanotia
         Subfamily Evergestinae – Evergestis
         Subfamily Glaphyriinae – Hellula
         Subfamily Odontiinae – Cynaeda, Metaxmeste
         Subfamily Pyraustinae – Anania, Ebulea, Eurrhypara, Loxostege, Microstega, Nascia, Opsibotis, Ostrinia, Paracorsia, Paratalanta, Perinephela, Phlyctaenia, Psammotis, Pyrausta, Sclerocona, Sitochroa, Uresiphita
         Subfamily Schoenobiinae – Donacaula, Schoenobius
         Subfamily Scopariinae – Dipleurina, Eudonia, Scoparia
         Subfamily Spilomelinae – Agrotera, Antigastra, Conogethes, Diaphania, Diasemia, Diasemiopsis, Diplopseustis, Dolicharthria, Herpetogramma, Maruca, Mecyna, Nomophila, Palpita, Pleuroptya, Sceliodes, Spoladea, Udea