Mammals

   Order Eulipotyphla – Insectivores
      Family Erinaceidae
            Hedgehog – Erinaceus europaeus
      Family Talpidae
            European mole – Talpa europaea
      Family Soricidae
         Common shrew – Sorex araneus
         Pygmy shrew – Sorex minutus
         Water shrew – Neomys fodiens
         Lesser white-toothed shrew – Crocidura suaveolens
         Greater white-toothed shrew – Crocidura russula